Photos of Koryo Myanmar project

Photos of KORYO MYANMAR project

March 15, 2018. ASIA.E has packed and shipped 40% of shipments provided to KORYO Myanmar cable factory. Built in Myanmar.

Electric Panel System.

Photos of Koryo Myanmar project

Photos of Koryo Myanmar project

  • Cable ladder, trunking, tray

Photos of Koryo Myanmar project

  • Packaging products.

Photos of Koryo Myanmar project

Photos of Koryo Myanmar project

Photos of Koryo Myanmar project

  • Shipping to containers -> ship goods to Myanmar.

Photos of Koryo Myanmar project

Photos of Koryo Myanmar project

Photos of Koryo Myanmar project

Photos of Koryo Myanmar project

Expected March 25, 2018. Packaging and shipping of the remaining 60% will be carried out.

ASIA.E is constantly growing and developing.

Hình ảnh dự án Koryo Myanmar

Hình ảnh dự án KORYO MYANMAR

Ngày 15 tháng 03 năm 2018. ASIA.E đã đóng gói vận chuyển được 40% chuyến hàng cung cấp cho công trình nhà máy cable KORYO Myanmar. Xây dựng tại Myanmar.

  • Hệ thống tủ điện.

  • Thang máng cáp

  • Đóng gói sản phẩm.

  • Vận chuyển lên container -> gửi hàng sang Myanmar.

Dự kiến ngày 25/03/2018. Sẽ tiến hành đóng gói và vận chuyển 60% khối lượng còn lại.

ASIA.E không ngừng vươn cao và phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.